Vårt mål är att skapa välmående individer och arbetsplatser.

Kort om oss.

Hälsopedagogerna har utifrån Arbetshälsoekonomiska analysgruppens arbetsverktyg utvecklat ett tre stegs koncept för att förebygga ohälsa på arbetsplatser. Vi har en tydlig vision om att förbättra den ökade ohälsan i Sverige samt göra arbetsplatser till en mer välmående plats.

Detta gör vi genom att utföra verksamhetsanalyser samt ekonomiska beräkningsmodeller för att kunna motivera förebyggande insatser. Vi vill erbjuda företag i hela Sverige oavsett storlek att jobba med preventiva insatser för friskare medarbetare.

Historien bakom

Idén om Hälsopedagogerna väcktes under studietiderna på Gymnastik och Idrottshögskolan. Under studietiderna kom vi i kontakt med Mynaks analysverktyg för ekonomiska beräkningar gällande ohälsa och i denna stund insåg vi att företag har stora sjukfrånvarokostnader. Samtidigt studerade vi om hur individer sitter mer stilla och hur det påverkar folkhälsan i Sverige.

Vi kände att det saknades ett företag på marknaden som såg till medarbetarnas hälsa och samtidigt företagens lönsamhet. De ekonomiska förlusterna av ohälsa är stora för arbetsgivare och vi vill hjälpa till att förebygga dessa förluster,  då väcktes Hälsopedagogerna vid liv.

Grundare  

Efter fem år i fastighetsbranschen valde grundaren, Lidija Krakic att lämna fastighetsbranschen och skola om sig till Hälsopedagog, en treårig kandidatexamen inom Idrottsvetenskap.

Idén till Hälsopedagogerna växte fram ur en frustration om att ohälsa skapade problem på så många olika plan, individer mår dåligt och företag förlorar pengar. Med sina samlade erfarenheter var valet givet att kombinera dessa två kunskapsbakgrunder och skapa Hälsopedagogerna.

" Individer behöver få rätt förutsättningar för att kunna prestera på topp och företag ska ha möjlighet att nå sin fulla potential!" - Lidija Krakic

Boka ett möte

Hur fungerar det att arbeta med oss?

Ett personligt samarbete

Vårt första möte kommer att ägnas åt att bedöma er nuvarande situation. Vi skapar en tidsplan för vårt tre-stegs-koncept samt när de riktade insatserna ska implementeras i verksamheten. Vi skapar en relation där ni får chansen att lära känna oss och vi får chansen att sätta oss in i er verksamhet samt de mål ni vill uppnå.

En målinriktad process

Vårt mål är att skapa hälsosamma och välmående arbetsplatser för de anställda. Därför kommer allt vi gör vara relevant och applicerbart direkt på ert företag. Delmål och slutmål kommer vara en viktig del i processen under vårt samarbete.

En integrerande metodik

Samtal och förståelse för varandra är en viktig del i arbetet till välbefinnande. Vi ska tillsammans skapa en väg framåt som ska vara hållbar livet ut. Det är därför viktigt för oss att ni får vara med och påverka under hela processen.