Resan mot en helhetshälsa startar här med oss

Våra tre steg

Vårt tre-stegs-koncept hittar er organisations nuläge, beräknar kostnader för ohälsa samt föreslår riktade insatser för att förebygga ohälsa.

1. Verksamhetsanalys

Innan beslut fattas om vilka insatser en organisation bör göra rekommenderar vi en verksamhetsanalys. Strukturen på verksamhetsanalysen följer det arbetssätt som rekommenderas för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Verksamhetsanalysen är uppdelad i sex delar och är utformad av vetenskap i kombination med praktiska erfarenheter.

Verksamhetsanalysen börjar med att kartlägga er organisations arbetsmiljö genom en medarbetarenkät. Medarbetarenkäten kompletteras med en workshop där vi tillsammans med era medarbetare får en förståelse för de bakomliggande orsakerna till ohälsa på er arbetsplats.

Kartläggningen ger en djupare analys av orsaker och konsekvenser som ohälsa medför och därigenom identifierar vi områden där det behövs riktade insatser.

jag vill göra en verksamhetsanalys

2. Ekonomisk beräkningsmodell

När verksamhetsanalysen är utförd och kartlagd går det att göra ekonomiska beräkningsmodeller av ohälsa. Den ekonomiska beräkningsmodellen är utvecklad från vetenskaplig evidens och personalekonomiska teorier.

För att kunna beräkna den ekonomiska nyttan av olika insatser måste först kostnaderna för psykisk ohälsa beräknas. Beräkningsmodellen utgår från två huvudsakliga indelningar: sjukfrånvaro (kort och lång) samt produktionsbortfall.  Produktionsbortfall räknar på de värde som går förlorat pga. den ineffektivitet som följer av en individs ohälsa trots att den fortsätter att arbeta.

Avgränsning till dessa två kostnader gör att vi aldrig kommer räkna på för högra siffror då de faktiskt kostnaderna med stor sannolikhet är högre. Detta med anledning av att ohälsa inkluderar många fler områden än bara sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

boka ett möte

3. Riktade Insatser

När verksamhetsanalysen är kartlagd och den ekonomiska beräkningsmodellen fastställd har vi identifierat områden som medför ohälsa och kostnader i er organisation. Det sista steget är  de riktade insatserna.

I de riktade insatserna föreslår vi riktade åtgärder som behövs för att förebygga och minska utfallen i verksamhetsanalysen och de kostnader som utfallet medför. Att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa medför kostnader för arbetsgivare. I de flesta verksamheter behöver kostnaderna ställas i relation till ekonomisk nytta för att se om de är lönsamma. När vi presenterar en riktas insats har vi gjort en beräkning på den ekonomiska investering som detta medför, en ROI (Return of Investment) beräknas för varje riktad insats.

När ovan information är tydligt specificerad och ni fått ta del av de riktade insatserna har ni som organisation tillräckligt med underlag för att fatta beslut som är mest lönsamt för er organisation.

riktade insatser

Våra tre grundpelare

Hälsa

Att upprätthålla en god hälsa kräver vilja, motivation och underhåll. Vi arbetar med evidensbaserad kunskap inom vårt tre-stegs-koncept. Med vår helhetsbild av hälsa får du en möjlighet att skapa hållbara resultat för såväl medarbetarna och din organisation.

Lönsamhet

Hälsosamma och friska medarbetare är framgångsfaktorn för goda prestationer. För oss är det viktigt att alla våra tjänster i slutändan genererar lönsamhet för ditt företag. All friskvård är inte hälsoekonomisk, men effektiv friskvård kan vara väldigt lönsamt. 

Evidens

Vi på Hälsopedagogerna lägger stor vikt vid att arbeta med evidensbaserad forskning. Alla på Hälsopedagogerna har en universitetsutbildning i hälsa, detta är en viktig del för att den samlade kunskapen du får av oss ska vara opartisk och korrekt.